Kempense heidelibel

Kempense heidelibel - Sympetrum depressiusculum

  • Onderorde: echte libellen – Anisoptera;
  • Familie: korenbouten – Libellulidae;
  • Afmeting: 29 – 34 mm;
  • Levenscyclus: de eitjes overwinteren. Uitsluipen: juli-augustus;
  • Biotoop: ondiep water tussen moerasvegetatie;
  • Vliegtijd: half juli tot begin oktober, vooral in augustus.
  • Gedrag: de eitjes worden in tandem afgezet. De eitjes worden met een dippende beweging in de modder langs het water afgezet. De Kempense Heidelibel mijdt het heetst van de dag. De imago’s kunnen in de wijde omgeving van het voortplantingswater in ruige vegetaties worden aangetroffen. In de moerasvegetatie langs het water zoeken geslachtsrijpe mannetjes naar vrouwtjes om mee te paren. Op golfbaan Anderstein is de soort lastig waar te nemen. De meeste kans op de hole Heide-7;
  • Voorkomen: een zeldzame soort, die sterk in aantal toeneemt. Rode lijst.