Ingekeepte smalboktor

Ingekeepte smalboktor - Pseudovadonia livida