Koninginnepage

Koninginnepage - Papilio machaon

  • Familie: grote pages – Papilionidae;
  • Afmeting: 50 – 75mm;
  • Levenscyclus: rups vanaf half mei tot half juni en vanaf half augustus tot eind september. De soort overwintert als pop in de kruidlaag;
  • Vliegtijd: eind april-half juni en begin juli-half september in twee generaties;
  • Gedrag: de rupsen bezitten een opvallend afweerorgaantje. Als de rups zich bedreigd voelt, verschijnt er een oranje als een wiggelroede gevormd orgaantje dat een doordringende, onaangename geur verspreidt. De mannetjes scholen vaak samen bij een opvallend punt in het landschap, zoals een heuveltop, een oude hoge boom of een toren. Dit gedrag heet “hill-topping”. Zij proberen zo de vrouwtjes naar deze plaatsen te lokken om te paren;
  • Biotoop: Diverse biotopen, waaronder ruderale terreinen en kruidenrijke graslanden. De vlinder is op golfbaan Anderstein vliegend waargenomen op hole Vallei-1 en op hole Heide-6;
  • Waardplant: vooral peen;
  • Voorkomen: een vrij schaarse standvlinder, die vooral in het zuiden van het land voorkomt.