Planten

Overzicht van de planten, die door de werkgroep Flora en Fauna zijn waargenomen op golfbaan Anderstein. Met een klik op de foto komt u op een scherm met een alfabetische onderverdeling van de kruidachtige planten.

Het plantenrijk is enorm uitgebreid. Er bestaan verschillende methoden om planten in te delen in groepen. Een gangbare methode is de indeling in 5 hoofdgroepen: schimmels, korstmossen, wieren, mossen en vaatplanten. De mossen en de vaatplanten worden gerekend tot de “hogere planten”. Bij dit item “Planten”, beperken we ons tot de vaatplanten. De mossen zullen in een afzonderlijk item aan de orde komen. Bij de vaatplanten valt er weer een onderscheid te maken in: sporenplanten en zaadplanten. Deze verdeling is gebaseerd op de manier van voortplanten. Via sporen: varens, wolfsklauwen en paardenstaarten of via zaden.

Het plantenrijk is enorm uitgebreid. Internationale wetenschappers hebben een inschatting gemaakt, dat er over de hele wereld ca. 370.000 bloeiende soorten zijn. Nog steeds worden er nieuwe planten ontdekt. Maar het trieste nieuws is eveneens, dat de wetenschappers melden dat een vijfde van alle plantensoorten met uitsterven wordt bedreigd. De grootste bedreiging voor de biodiversiteit van planten komt van de landbouw, houtkap en verstedelijking, in samenhang met klimaatverandering.
In Nederland komen ongeveer 1.430 inheemse vaatplanten voor. Nog steeds worden er nieuwe planten ontdekt, maar de biodiversiteit van de planten wordt eveneens bedreigd. 37 soorten kunnen inmiddels worden beschouwd als uitgestorven en 530 soorten worden bedreigd en staan op de Rode lijst. De stikstof uit de landbouw en het verkeer, waardoor bijzondere soorten door vergrassing worden verdrongen, is vaak de oorzaak. Deze Rode lijst is een publicatie van de Rijksoverheid met een overzicht van welke soorten extra aandacht vragen, zodat hun achteruitgang wordt gestopt.

Planten groeien in samenhang met hun omgeving, die bestaat uit andere planten, dieren en mensen. Tevens hebben planten een wisselwerking met factoren, zoals licht, water, temperatuur en bodem. Ze spelen uiteindelijk een cruciale rol bij het tot stand komen van een ecosysteem, dat zorgt voor leven op aarde. Bij een gezond ecosysteem zijn de populaties dieren en planten met elkaar in evenwicht. Planten zijn de enige organismen die van anorganische (CO2) stoffen, organische stoffen (bv. glucose) kunnen maken. Dieren kunnen dat niet en zijn voor hun voedsel altijd afhankelijk van planten. Direct (planteneters) of indirect (vleeseters). Ook vanwege de productie van zuurstof zijn planten van levensbelang. Als plantensoorten uitsterven, dan sterven er ook diersoorten en op den duur is de aarde zelfs niet meer levensvatbaar voor de mens.

De grote diversiteit aan biotopen (b.v. water, veen, grasland, zoom, ruderaal, ruigte, kapvlakte, struweel, heide, naaldbossen en loofbossen) maken Golfbaan Anderstein tot een uniek gebied met een grote diversiteit aan plantengemeenschappen. De werkgroep Flora en Fauna op Golfbaan Anderstein heeft over een periode van vele jaren op de golfbaan inventarisaties uitgevoerd van de planten. Periodiek worden dergelijke inventarisaties herhaald. Een aanzienlijke hoeveelheid plantensoorten is inmiddels waargenomen. Plantensoorten die voorkomen op de Rode lijst worden met de nodige omzichtigheid behandeld en er vindt met de greenkeepers afstemming plaats over de vereiste onderhouds- en beheersmaatregelen.