Boerenzwaluw

Boerenzwaluw - Hirundo rustica

• Orde: zangvogels – Passeriformes;
• Familie: zwaluwen – Hirundinidae;
• Lengte: 17 – 21 cm;
• Spanwijdte: 32 – 34,5 cm;
• Biotoop: platteland, broedt in open schuren en onder dakoverstekken. Komt veel voor in omgeving van water;
• Voedsel: insecten (enorme hoeveelheden muggen);
• Periode: vanaf eind maart / begin juni tot september / oktober. Overwintert in West- en Centraal-Afrika;
• Aantal broedparen: 250.000 – 340.000. Rode lijst;
De Boerenzwaluw is in het laatste kwart van de 20ste eeuw sterk achteruit gegaan. Sinds de eeuwwisseling is de stand weer enigszins stabiel. De oorzaak van de achteruitgang ligt voornamelijk aan de intensivering van de landbouw (pesticidengebruik) en de schaalvergroting. Hierdoor is de kwaliteit van het foerageergebied en de nestgelegenheid afgenomen. De vermindering van de nestgelegenheid is vooral een gevolg van de modernisering van de stallen. Het recente herstel is vooral een gevolg van de stijgende populariteit van het houden van hobby-paarden.
Op de golfbaan komt men de Boerenzwaluw nog veelvuldig tegen. Vooral op de Vallei-lus, maar ook op hole Heide-8, waar de Boerenzwaluw tegen de schemering over de green scheert, om voor de nachtrust nog wat muggen te foerageren.